×

Statut Niepublicznego Żłobka „Pajacyk”

Statut Niepublicznego Żłobka „Pajacyk” w Ostrowcu Świętokrzyskim

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki i zwanej w dalszej treści żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek „Pajacyk”  w Ostrowcu Świętokrzyskim
 2. Organem prowadzącym żłobek jest spółka cywilna w składzie:
  • – Krystyna Ewa Gębka
  • – Bożena Bogusława Lenart
 3. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Ogrody 16.
 4. Żłobek używa pieczęci o treści: Niepubliczny Żłobek „Pajacyk” w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 5. Żłobek „Pajacyk” jest wpisany do rejestru Żłobków i Klubów dziecięcych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 2

Żłobek działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45, poz. 235), zwanej dalej ustawą ze zmianami Dziennik Ustaw 2016 r. p.157, Dziennik Ustaw 2017 p. 70, Dziennik Ustaw 2017 p.1428
 • Rozpozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr 69,poz. 367).
 • Niniejszego statutu.
 • Umowy spółki cywilnej z dnia 11 grudnia 2000 roku (z późn. zm.)

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania żłobka

§ 3

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:

 1. Troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
 2. Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka
 3. Zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 4. Troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,
 5. Kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości
 6. Rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno – technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia,
 7. Udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 8. Tworzy warunki do wczesnej nauki,
 9. Współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wpierającą działania wychowawcze:
  • Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
  • Udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju
  • Uzgadnia wspólne z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych
  • Uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku
 10. Zapewnia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.

§ 4

Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:

 1. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 2. Rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka,
 3. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 4. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 5. Rozwijanie wrażliwości moralnej
 6. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym
 7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć
 8. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej,
 9. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§ 5

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 1. Dobrem dziecka
 2. Potrzebą wyrównywania deficytów rozwoju dziecka umożliwienie kształcenia rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

ROZDZIAŁ III

Organy żłobka

§ 6

Organami żłobka są:

 1. Założyciel – spółka cywilna w składzie:
  • – Krystyna  Ewa Gębka
  • – Bożena Bogusława Lenart
 2. Dyrektor
 3. Wicedyrektor

§ 7

Do zadań założyciela należy:

 1. Nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami statutu żłobka
 2. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka
 3. Zatrudnianie i zwalnianie dyrektora, wicedyrektora żłobka, opiekunów oraz kadry administracyjnej i obsługi
 4. Stała współpraca z prezesem żłobka lub jego zastępcą,
 5. Obsługa administracyjna żłobka (sprawy finansowo – księgowe prowadzi biuro obrachunkowe)
 6. Ustalanie wysokości czesnego oraz opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci
 7. Ustalanie wysokości opłat na dany rok, w tym wysokości czesnego, opłat za ewentualne dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz wysokości stawki żywieniowej

Do zadań prezesa żłobka należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo – wychowawczą, zdrowotną, administracyjną oraz merytoryczną żłobka
 2. Opracowanie dokumentacji pedagogicznej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych
 3. Zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku
 4. Ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów)
 5. Sprawowanie nadzoru w stosunku do zatrudnionych opiekunów
 6. Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 7. Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka,
 8. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji żłobka
 9. Przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami oraz zawieranie umów przez żłobek w imieniu założyciela
 10. Proponowanie utworzenia bądź likwidacji oddziału żłobka
 11. Proponowanie zmian w statucie żłobka
 12. Zarządzenia żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych pracownikom żłobka.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja żłobka

§ 8

 1. Żłobek jest placówką opiekuńczo – wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 z możliwością pobytu do lat 4
 2. Żłobek jest placówką wielooddziałową zlokalizowaną w jednym budynku
 3. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci
 4. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka są oddziały złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
 5. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału żłobkowego nie może przekraczać 25, po ośmioro dzieci na jednego opiekuna ( chyba, że organ prowadzący zarządzi inaczej)
 6. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.
 7. W przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych.

§ 9

 1. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i ostatnich 3 dni sierpnia ( z powodów technicznych)
 2. Oddziały żłobka sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.30 do 18.00.

§ 10

 1. Godzina zajęć w żłobku trwa 60 min.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 5 – 15 min.

§ 11

Czas pracy żłobka ustala rokrocznie organ założycielski

§ 12

 1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów żłobkowych możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w żłobku, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci.
 2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor placówki lub jego zastępca.
 3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
 4. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno – oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form wychowawczych i edukacyjno – kulturalnych.

§ 13

Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów żłobkowych korzystają z czterech posiłków dziennie: śniadania, obiadu (I i II dania), podwieczorku.

§ 14

 1. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez prezesa placówki, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. W szczególnych przypadkach organ założycielski może zmienić organizację dnia ( np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

§ 15

 1. Do realizacji celów statutowych żłobka placówka posiada:
 2. salę bawialne
 3. sale do odpoczynku
 4. toalety dla dzieci i dorosłych
 5. szatnię dla dzieci
 6. pomieszczenia administracyjne,
 7. pomieszczenie socjalne
 8. plac zabaw

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele, opiekunowie i inni pracownicy żłobka 

§ 16

 1. Dyrektor żłobka powierza pracę w oddziale żłobkowym pielęgniarkom, opiekunom i pedagogom. Liczba dzieci na jednego opiekuna nie jest większa niż 8.
 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami przepisów ustawy.
 3. W żłobku zatrudnia się pielęgniarki, które mają obowiązki:
  1. Sprawowania opieki i pielęgnacji,
  2. Karmienia, przewijania, mycia, przebierania dzieci, wysadzania ich na nocnik i sprawowania higieny ogólnej
  3. Organizowania zabaw ogólnorozwojowych (ćwiczeń na materacu i innych)
  4. Prowadzenia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  5. Udzielania pomocy w stanie zagrożenia życia dziecka
  6. Zapewnienia opieki dziecku choremu/niepełnosprawnemu
  7. Obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej
  8. Współpracy z opiekunami w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii i rehabilitacji,
  9. Dokumentowania świadczeń zdrowotnych
  10. Czuwania nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zabaw i snu
 4. Obowiązki opiekuna:
  1. Opiekun zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje,
  2. Dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci
  3. Kształtuje aktywność i samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie
  4. Kształtuje pozytywne cechy charakteru
  5. Wypracowuje społeczno – pożyteczne nawyki
  6. Zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne
  7. Pomaga przy posiłkach, w ubieraniu się dzieci
  8. Asystuje podczas zajęć edukacyjnych i na spacerze.
 5. Opiekunowie i pielęgniarka mają prawo do:
  1. Dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  2. Ochrony zdrowia,
  3. Korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,
  4. Korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, pracowników merytorycznych, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,
  5. Tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17

 1. Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:
  1. Dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu,
  2. Dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka,
  3. Współpraca z pielęgniarkami, opiekunkami i pedagogiem w zakresie opieki i wychowania dzieci

ROZDZIAŁ VI

Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie żłobka

§ 18

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określenia drogi jego indywidualnego rozwoju
 2. Formy współdziałania to:
  1. Zebrania ogólne i grupowe
  2. Kontakty indywidualne z dyrektorem i opiekunami
  3. Zajęcia otwarte
  4. Spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, lekarz itp.
  5. Imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci
  6. Informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii
  7. Gazetki informacyjne dla rodziców
  8. Spotkania integracyjne, festyny
  9. Inne formy stosowane w pedagogice
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
  1. Znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w danym oddziale żłobkowym i programu rozwoju placówki
  2. Uzyskiwania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
  3. Uzyskiwania od pedagoga porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia
  4. Otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości żłobka
  5. Wzbogacania ceremoniału zwyczajów żłobka w oparciu o tradycje środowiska i regionu
  6. Udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek, spacerów i innych,
  7. Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych
  8. Zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka
  9. Ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem placówki od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
  1. Przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę o świadczenie usług oraz postanowień statutu żłobka
  2. Ściśle współpracować z opiekunem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju
  3. Przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę (wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego przez upoważnioną osobę.
  4. Przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub opiekuna zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka.
  5. Informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
  6. Uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
  7. Na bieżąco informować dyrekcję żłobka o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego
  8. Śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej żłobka,
  9. Terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe zgodnie z umową cywilno – prawną zawartą z dyrektorem placówki
  10. Respektować uchwały zespołu pracowników merytorycznych podjęte w ramach ich kompetencji
  11. Zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”
  12. Zaopatrzyć dziecko w wyprawkę ustaloną przez organ założycielski
  13. Odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez organ założycielski, dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki.

§ 19

 1. Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat z możliwością przedłużenia do 4 lat.
 2. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
  • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej
 3. Akceptacji takim jakimi są
 4. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony dorosłych
 5. Poszanowania godności i własności osobistej
 6. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
 7. Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 8. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy
 9. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo – wychowawczym i dydaktycznym
 10. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
 11. Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

§ 20

 1. W żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka
 2. W żłobku nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba, że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia pisemnej prośby do dyrektora placówki o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.

ROZDZIAŁ VII

Zasady rekrutacji i skreślenia dziecka z listy wychowanków

§ 21

 1. Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” i złożenie jej w podanym wcześniej przez dyrektora żłobka terminie, następnie wpłata stosownego czesnego i wpisowego
 2. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnym opiekunem) a organem założycielskim
 3. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.
 4. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka
 5. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku oświatowego, w miarę wolnych miejsc.

§ 22

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez organ założycielski w szczególności gdy rodzice (prawni opiekunowie):
 • nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu żłobka i obowiązujących w placówce procedur,
 • nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno – prawnej. Żłobek zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy dziecka jeżeli zaległości w opłatach za Żłobek osiągną okres 2 miesięcy.
 • zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces opiekuńczo – wychowawczy i dydaktyczny innych dzieci w placówce- nie zgłosili dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka (prawnymi opiekunami) w pracownikami pedagogicznymi żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka,
 • dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.

ROZDZIAŁ VIII

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

§ 23

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

 1. Opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do żłobka,
 2. Opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej placówki,
 3. Z dotacji udzielonych na zlecenie organów jednostek samorządu terytorialnego, instytucji ubezpieczeniowych,
 4. Z darowizn, spadków zapisów o ofiarności społecznej, także pochodzenia zagranicznego,
 5. Darowizn sponsorów na rzecz żłobka
 6. Innych źródeł takich jak.np. środków unijnych

§ 24

 1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:
  • Opłaty stałej – niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce,
  • Opłaty jednorazowej – wpisowego, bezzwrotnej
  • Opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie.
 2. Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie założyciel w porozumieniu z dyrektorem placówki
 3. Opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie dziecka należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca „z góry” w kasie żłobka lub na konto placówki.
 4. Opłatę bezzwrotną, jednorazową należy uiścić podczas zapisu dziecka do żłobka i podpisania umowy z placówką.
 5. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne za zwłokę w wysokości określonej w umowie.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka
  • Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
  • Zamieszczony na tablicy informacyjnej dla rodziców w holu placówki
 2. Udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i opiekunów w poszczególnych grupach.
 3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu
 4. Statut nadaje organ prowadzący.
 5. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący żłobek
 6. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
 8. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo – wychowawczej
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
 10. Statut wchodzi w życie z dniem 30.12.2011r. nadany przez Organ Prowadzący. Ostatnia aktualizacja 28.11.2023r.
realizacja: dwarazy.com