×

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator Danych Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk” w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że:

 1. Administratorem danych w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Pajacyk”, os. Ogrody 16, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 262 83 50, adres e-mail: pajacyk2001@gmail.com jest Prezes Krystyna Gębka i V-ce Prezes Bożena Lenart.
 2. Celem zbierania danych jest:
  1. pozyskanie informacji dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa prowadzenia dokumentacji dydaktycznej i administracyjnej dla realizacji zadań statutowych placówki;
  2. zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz ochrony mienia,  zgodnie z art.108 a Prawa oświatowego (monitoring wizyjny);
  3. promocja osiągnięć i pozytywnego wizerunku Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk” na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie wizerunku zawartego na fotografii lub filmie .
 3. Rodzicowi/opiekunowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
 4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz opieki i edukacji w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Pajacyk” oraz wypełniania obowiązków służbowych. 
W przypadku niepodania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwy udział dziecka w procesie rekrutacji.
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. c jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
 7. Dane osobowe dzieci oraz rodziców/opiekunów nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność.
 8. Dane osobowe dzieci oraz rodziców/opiekunów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe dzieci oraz rodziców/opiekunów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
realizacja: dwarazy.com