×

Statut Niepublicznego Przedszkola „Pajacyk”

Statut Niepublicznego Przedszkola „Pajacyk” w Ostrowcu Świętokrzyskim

PRZEPISY OGÓLNE

§1

 1. Niepubliczne Przedszkole „Pajacyk” zwane dalej „przedszkolem” jest placówką niepubliczną prowadzoną przez spółkę cywilną: Krystyna Gębka, Bożena Lenart.
 2. Przedszkole jest placówką oświatowo – wychowawczą, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dnia 29 września 2011r. pod numerem WESS.I.4430.3.2011
 3. Pełna nazwa placówki brzmi: Niepubliczne Przedszkole, „Pajacyk”, os. Ogrody 16, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel./fax: (41) 262 – 83 – 50, e-mail: pajacyk2001@gmail.com, http://pajacyk-ostrowiec.pl/
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest:
  Spółka cywilna:

  1. Krystyna Gębka, zamieszkała os. Patronackie 23/16, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pełniąca funkcję Prezesa
  2. Bożena Lenart, zamieszkała ul. Świętokrzyska 144, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pełniąca funkcję V-ce Prezesa
 5. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje: Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

§2

 1. Przedszkole działa na podstawie:
  1. Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) i przepisów wydawanych na ich podstawie
  2. Niniejszego statutu.

§3

 1. Działalność placówki jest finansowana w oparciu o:
  1. opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne),
  2. dotację oświatową z budżetu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski.
 2. Przedszkole może otrzymywać darowizny oraz prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą w celu pozyskania dodatkowych środków.
 3. Wysokość czesnego ustala zarząd spółki.
 4. Wysokość dotacji oświatowej zależna jest od budżetu uchwalonego przez Radę Miasta Ostrowiec Świętokrzyski.
 5. W przedszkolu obowiązują umowy zawarte między Organem Prowadzącym, a rodzicami lub prawnymi opiekunami o świadczeniu usług dla dziecka uczęszczającego do przedszkola.
 6. Rezygnacja ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych powinna być zgłaszana Organowi Prowadzącemu Przedszkola w formie pisemnego oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów z co najmniej 2- tygodniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§4

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) i w przepisach wydawanych na ich podstawie, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego, obejmujące w szczególności:
  1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  2. zapewnienie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości placówki,
  3. wspomaganie działań wychowawczych rodziców (opiekunów prawnych), wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej,
  4. wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego.

§5

 1. Przedszkole realizuje cele wychowania przedszkolnego:
  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
  2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, by lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
  4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
  8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
  10. zapewnienie dzieciom równych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§6

 1. Przedszkole realizuje zadania wynikające z celów określonych w § 5 ust. 1 w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
  2. uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
  4. rozwijanie wrażliwości moralnej,
  5. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
  6. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji i ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  8. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§7

 1. W przedszkolu organizuje się zajęcia logopedyczne, zajęcia z rytmiki, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, tańca oraz inne zajęcia w zależności od potrzeb.
 2. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Nauczyciel może być zapoznany z opinią psychologa i otrzymać od psychologa zalecenia, które uwzględnia w codziennej pracy z dzieckiem.

§8

 1. Przedszkole organizuje krajoznawstwo i turystykę:
  1. przedszkole jako organizator wycieczek jest zobowiązane do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa uczestnikom oraz odpowiada za zdrowie powierzonych mu dzieci,
  2. przy organizacji zajęć, wycieczek liczbę opiekunów oraz sposób organizowania opieki każdorazowo ustala Organ Prowadzący lub Dyrektor, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia, a także specyfikę zajęć, wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać,
  3. opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
  4. zaopatruje uczestników wycieczki w apteczkę pierwszej pomocy.

§9

 1. Organ Prowadzący przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczyciela oraz osobie wspomagającej w przypadku powyżej 5 – godzinnego czasu pracy.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka
  w przedszkolu.
 3. W najmłodszej grupie zatrudniona jest osoba do pomocy, która wspomaga nauczyciela w sprawowaniu opieki.
 4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup, odbywają się w wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci.
 5. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła.

§10

 1. W przedszkolu obowiązują procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
  1. w sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców/prawnych opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci
   z przedszkola,
  2. rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci bezpośrednio z sali, ogrodu lub innego miejsca i każdorazowo informują nauczyciela o przyprowadzeniu i odbiorze dziecka,
  3. niedozwolone jest zostawianie dzieci przez ich rodziców w szatni, przed przedszkolem lub innym miejscu bez opieki,
  4. dzieci mogą być odbierane przez osoby dorosłe, pełnoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych; osoby te powinny być wcześniej przedstawione nauczycielowi lub muszą okazać dokument potwierdzający ich tożsamość,
  5. osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa,
  6. życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,
  7. osoba przyprowadzająca dziecko powinna przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać dziecko pracownikowi przedszkola; od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole,
  8. od momentu odebrania dziecka z przedszkola, osoba odbierająca je ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

§11

 1. Organami przedszkola są:
  1. Organ Prowadzący – Prezes, V-ce Prezes
  2. Dyrektor Przedszkola
  3. V-ce Dyrektor
  4. Rada Pedagogiczna
  5. Rada Rodziców
 2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które są zgodne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§12

 1. Do obowiązków Organu Prowadzącego – Prezes i V-ce Prezes – należy:
  1. zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Przedszkola, V-ce Dyrektora Przedszkola
  2. planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
  3. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
  4. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp, ppoż,
  5. stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
  6. zapewnienie kadrowych, organizacyjnych i materialnych warunków do realizacji zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  7. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§13

 1. Dyrektora Przedszkola zatrudnia się na podstawie umowy o pracę lub umowy – zlecenia.
 2. Dyrektor kieruje całą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy, a w szczególności:
  1. organizuje opiekę nad wychowankami, dba o ich zdrowie i rozwój psychofizyczny, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu,
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny w przedszkolu nad zatrudnionymi nauczycielami i gromadzi informacje o pracy nauczyciela,
  3. tworzy i przedkłada Plan Pracy Przedszkola do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną,
  4. odpowiada za realizację programu wychowawczego przedszkola,
  5. jest administratorem bazy danych SIO
  6. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
  7. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji,
  8. ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez członków Rady Pedagogicznej i organy przedszkola,
  9. może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe poprzez prowadzoną przez placówkę działalność gospodarczą za zgodą Organu Prowadzącego,
  10. tworzy wśród pracowników atmosferę sprzyjającą wzajemnemu poszanowaniu i dobrej pracy na rzecz dzieci,
  11. może występować do Organu Prowadzącego z wnioskiem o przyznanie nagrody lub udzielenie kary pracownikowi przedszkola.

§14

 1. V-ce Dyrektor Przedszkola odpowiada za wykonywanie zadań przydzielonych mu przez Organ Prowadzący
 2. V-ce Dyrektor zajmuje się prowadzeniem rejestru HACCP
 3. V-ce Dyrektor odpowiada za opracowywanie grafiku dla nauczycieli przedszkola
 4. V-ce Dyrektora powołuje i odwołuje Organ Prowadzący.

§15

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 3. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor Przedszkola.
 4. Rada Pedagogiczna działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym kalendarzem.
 6. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków i załączane są do dokumentów Rady Pedagogicznej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw – głos decydujący należy do Dyrektora.
 7. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków
  i spostrzeżeń z posiedzenia Rady.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  1. zatwierdzanie planu pracy przedszkola przedkładanego przez Dyrektora,
  2. przygotowanie programu wychowawczo – profilaktycznego przedszkola,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych wprowadzanych w przedszkolu,
  4. opiniowanie arkusza organizacyjnego przedszkola,
  5. wnioskowanie o zmiany w statucie przedszkola,

§16

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców wychowanków.
 2. W skład Rady wchodzi 3 przedstawicieli rodziców w każdym z oddziałów wybrani na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
  Prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich dziedzinach działalności przedszkola.
 3. Przedszkole w ramach współpracy z rodzicami organizuje:
  1. zajęcia otwarte,
  2. warsztaty dla rodziców,
  3. uroczystości przedszkolne,
  4. imprezy środowiskowe organizowane na terenie przedszkola,
  5. zebrania rodziców.
 4. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci.
 5. Rada Rodziców w postacie trójki grupowej pomaga w organizacji imprez, wyjść, wycieczek itp.

§17

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory między organami rozstrzyga Organ Prowadzący i Dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§18

 1. Podstawową jednostką przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień jak i dysfunkcji.
 2. Przedszkole może przyjmować dzieci niepełnosprawne na zasadach określonych w odrębnych przepisach
 3. Organizację pracy placówki w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na pierwszej Radzie Pedagogicznej w danym roku szkolnym. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
  i zainteresowań dzieci.
 5. Placówka funkcjonuje cały rok – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia. Terminy przerw ustala Organ Prowadzący.
 6. Placówka może przyjmować dzieci na pobyt czasowy w godzinach pracy przedszkola – od poniedziałku do piątku, po spełnieniu przez rodziców określonych procedur związanych z pozostawieniem dziecka pod opieką przedszkola.

§19

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
 2. Dzieci mają możliwość udziału w dodatkowych zajęciach prowadzonych na terenie przedszkola, które mogą być finansowane ze środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców. Zakres i warunki finansowania przez placówkę zajęć dodatkowych ustala każdorazowo Organ Prowadzący.
 3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnia w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
 4. W czasie zajęć dodatkowych typu: rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia, zajęcia sportowo – rekreacyjne i innych zajęć dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialna jest osoba prowadząca te zajęcia. Osoba ta ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dziecka. Jest też odpowiedzialna za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczycieli sprawujących opiekę nad grupą, jeśli zajęcia odbywają się poza salą grupy.
 5. Placówka może rozszerzać swoją ofertę edukacyjną i opiekuńczą w zależności od potrzeb i swoich możliwości.
 6. Placówka może organizować dla wychowanków różne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§20

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach: od poniedziałku do piątku – 5.30. – 18.30 przez cały rok.
 2. Dzieci objęte są pracą dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą i realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 3. Przedszkole jest placówką 7– oddziałową.
 4. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 180.
 5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo:
  1. z dziećmi  wieku 2,5 – 3 lata – około 15 minut,
  2. z dziećmi w wieku 4-5-6 lat – około 30 minut.

§21

 1. W przedszkolu obowiązują następujące zasady odpłatności za pobyt dziecka w placówce:
  1. opłatę za pobyt stały lub czasowy dziecka w przedszkolu (czesne, wyżywienie) ustala Organ Prowadzący,
  2. nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej,
  3. w przypadku nieobecności dziecka w placówce zwrotowi podlega dzienna stawka opłaty żywieniowej, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 8.00 pierwszego dnia nieobecności. Zwrot uiszczonej opłaty odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym poprzez potrącenie z opłaty wpłacanej za kolejny miesiąc,
  4. opłaty od rodziców pobierane są do 15 dnia każdego miesiąca z góry w biurze zarządu lub przelewem na konto placówki,
  5. przy przyjęciu dziecka do przedszkola rodzice wnoszą opłatę – wpisowe.
  6. odpłatność za pobyt stały i czasowy dzieci następuje z góry w danym dniu w kwocie ustalonej przez Organ Prowadzący.
 2. Dzieci w przedszkolu są ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków. Osoby, które nie korzystają z ubezpieczenia składają stosowne pisemne oświadczenie.

§22

 1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla wszystkich dzieci.
 2. Przedszkole może organizować wczesne wspomaganie dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 3. Psycholog współpracuje z rodzicami i nauczycielami w zakresie swoich kompetencji.
 4. Czas trwania opieki w przedszkolu nad dzieckiem może być przedłużony ze względu na odroczenie obowiązku szklonego dziecka. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

ZASADY REKRUTACJI

§23

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, pierwszeństwo mają dzieci zapisane do Niepublicznego Żłobka „Pajacyk”.
 3. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia dziecka składana każdorazowo przez rodziców w terminie rekrutacji na dany rok szkolny.
 4. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Organ Prowadzący biorąc pod uwagę:
  1. kolejność zgłoszeń,
  2. akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu obowiązujących w przedszkolu.
 5. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej w następujących przypadkach:
  1. na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów,
  2. systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole lub nie uiszczenia opłaty za okres dwóch miesięcy,
  3. po całomiesięcznej nieusprawiedliwionej i wcześniej nie zgłoszonej nieobecności dziecka,
  4. gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu,
  5. choroby dziecka będącej zagrożeniem dla innych wychowanków,
  6. jeżeli zachowanie dziecka będzie zagrażało bezpieczeństwu innych dzieci,
  7. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW

§24

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1. przestrzeganie niniejszego statutu,
  2. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
  3. przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę w godzinach pracy przedszkola,
  4. terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z umową,
  5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
  6. niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych lub innych,
  7. współpraca z dyrektorem i nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania kierunku jego indywidualnego rozwoju,
  8. respektowanie wspólnych ustalenia dotyczących dziecka.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznania się z programem przedszkola oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale,
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
  3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
 3. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
  1. zebrania z rodzicami grupowe,
  2. rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami,
  3. strona internetowa pajacyk-ostrowiec.pl , adres e – mail placówki: pajacyk2001@gmail.com, profil Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Pajacyk” na portalu społecznościowym Facebook
  4. zajęcia otwarte,
  5. uroczystości z czynnym udziałem rodziców,
  6. imprezy środowiskowe, wycieczki
 4. Rodzice wiedzą, iż normy obowiązujące w przedszkolu obracają się wokół bezpieczeństwa i szacunku.

 

OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA

§25

Przedszkole gwarantuje każdemu wychowankowi poszanowanie wszystkich praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka i innych aktów powszechnie obowiązującego prawa.

§26

Wychowankowie Przedszkola mają prawo do:

 1. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej albo psychicznej,
 2. ochrony i poszanowania godności osobistej,
 3. właściwej organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, w tym do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny,
 4. ochrony zdrowia,
 5. podmiotowego i życzliwego traktowania.

§27

 1. W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Zasada, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia dziecka.
 3. Wychowankowie Przedszkola podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłata z tytułu polisy ubezpieczeniowej obciąża rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

§28

Wychowankowie Przedszkola obowiązani są do:

 1. okazywania szacunku wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,
 2. przestrzegania zasad i norm ustalonych w grupie przedszkolnej,
 3. zgodnego współżycia z rówieśnikami,
 4. słuchania i wykonywania poleceń,
 5. poszanowania mienia Przedszkola i innych osób,
 6. poszanowania czystości i porządku na terenie Przedszkola,
 7. zgłaszania nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczone miejsce prowadzenia zajęć czy zabawy,
 8. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i kolegów,
 9. zgłaszania nauczycielowi problemów zdrowotnych i fizjologicznych.

§29

 1. Za dobre zachowanie i wyróżniające postępy dydaktyczne wychowanek może być nagradzany.
 2. Nagrodą dla wychowanka mogą być w szczególności pochwały ustne, znaczki, naklejki, odznaki, listy gratulacyjne, dyplomy.

§ 30

 1. Za zawinione niestosowanie się do obowiązującego w Przedszkolu porządku dziecko może być ukarane.
 2. Karami są:
  1. ustna reprymenda (rozmowa wychowawcza),
  2. nakazanie powtarzania przez dziecko poprawnego zachowania,
  3. odebranie dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy,
  4. odsunięcie dziecka od zabawy,
  5. czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.
 3. Przy stosowaniu kar należy kierować się celem wychowawczym.
 4. Niezależnie od wymierzenia dziecku kary można zobowiązać je do przeproszenia osoby pokrzywdzonej jego niewłaściwym zachowaniem i naprawienia szkody.

 

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§31

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i specjaliści z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym
 2. Nauczyciel przedszkola w szczególności:
  1. realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, a także zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem przedszkola określonym w niniejszym statucie,
  2. właściwie planuje i prowadzi pracę zgodnie z planem rocznym placówki, w oparciu o program i plany miesięczne oraz ponosi odpowiedzialność za jej jakość,
  3. wspiera każde dziecko w jego rozwoju oraz dąży do pełni swojego rozwoju,
  4. prowadzi obserwacje pedagogiczne i analizuje gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 3. Realizując zadania statutowe przedszkola nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
  1. życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć i sprawowanej opieki,
  2. prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno – wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,
  3. tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery w pracy,
  4. jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej,
  5. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
  6. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  7. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami oraz ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną.
  8. powierzone mienie przedszkola,
  9. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  10. systematyczne i prawidłowe wypełnianie obowiązującej dokumentacji zgodnie z przepisami,
  11. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacji jej postanowień i uchwał,
  12. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
  13. realizację zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących,
  14. realizację innych zadań zleconych przez Dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności przedszkola.
 4. Powinnością nauczycieli jest dążenie do własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
 5. Nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy biorąc pod uwagę zadania i potrzeby przedszkola.
 6. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

§32

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi, których podstawowym zadaniem jest:
  1. zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji,
  2. utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
  3. dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
  4. systematyczne sprawdzanie stanu technicznego budynku i terenu wokół oraz eliminowanie bądź natychmiastowe zgłaszanie ewentualnych usterek Organowi Prowadzącemu lub Dyrektorowi.
 2. Pracownicy obsługi współtworzą wspólnotę przedszkola. Mają oni obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący dzieciom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie placówki.
 3. Szczegółowy zakres zadań tych pracowników ustala Organ Prowadzący.
 4. Stosunek pracy pracowników obsługi regulują odrębne przepisy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.
 2. Pracownicy własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości treść niniejszego statutu.

§34

Każda zmiana Statutu wymaga zatwierdzenia przez Organ Prowadzący. Projekt zmiany statutu przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza Rada Pedagogiczna. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości pracowników nie później niż na 3 dni przed wejściem w życie.

§35

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

§36

Statut został podany do wiadomości na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2017r. i wchodzi w życie z dniem podpisania.

realizacja: dwarazy.com