×

Regulamin Żłobka

REGULAMIN PORZĄDKOWY ŻŁOBKA PAJACYK – OKREŚLAJĄCY PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Świadczenia udzielane są w lokalu żłobka – os. Ogrody 16
 2. Dzieci przyjmowane są do żłobka poprzez wpisanie do rejestru usług żłobkowych na podstawie decyzji organu założycielskiego żłobka, po przedłożeniu przez rodziców następujących dokumentów:
  1. wypełnionej „Karty zapisu dziecka do żłobka”
  2. zaświadczenia o meldunku dziecka
  3. wniesienia opłaty za dany miesiąc przy przyjęciu dziecka
  4. wniesienia opłaty wpisowego w wysokości 300 zł
 3. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku ( wszystkie dni robocze) od godz. 5.30 do 18.00
 4. Dzieci przyjmowane są w godzinach 5.30 do 8.30. W wyjątkowych przypadkach dzieci mogą być przyjmowane później, po uzgodnieniu z organem założycielskim żłobka lub wychowawczynią opiekującą się dzieckiem.
 5. Dziecko w żłobku może przebywać do dziesięciu godzin dzienne.
 6. Rodzice – opiekunowie mają prawo w każdej chwili wypisać dziecko ze żłobka, muszą tego jednak dokonać osobiście u organu założycielskiego żłobka – obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
 7. Personel żłobka zapewnia dzieciom:
  1. należytą opiekę pielęgniarską i wychowawczą
  2. komfort psychiczny
  3. wyżywienie zgodnie z normami fizjologicznymi i systemem HACCP
  4. pełne bezpieczeństwo
  5. zajęcia dodatkowe – rehabilitacyjno – korekcyjne, język angielski, rytmika, bajkoterapia
  6. konsultacje z psychologiem, logopedą
 8. Rodzice – opiekunowie mają prawo do pełnej informacji dotyczącej stanu zdrowia, zachowania dziecka, rozwoju dziecka.
 9. Dzieci powinny być odbierane ze żłobka przez rodziców lub prawnych opiekunów. Jedynie w wyjątkowych przypadkach dziecko może być wydane innejosobie pełnoletniej, która posiada dowód osobisty i pisemne upoważnienie rodziców – opiekunów, uprzednio uzgodnione z organem założycielskim żłobka lub pielęgniarką dyżurującą. Personel ma prawo sprawdzić tożsamość osoby upoważnionej.
 10. Do żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe.
 11. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby, żłobek ma obowiązek możliwie szybko powiadomić o tym rodziców – opiekunów i odizolować go od pozostałych dzieci.
 12. Dziecko po przybyciu do żłobka może zostać obejrzane przez pielęgniarkę lub opiekunkę. Rodzice są zobowiązani czekać do momentu stwierdzenia , że dziecko jest zdrowe i może pozostać w żłobku.
 13. W przypadku stwierdzenia u dziecka: podwyższonej temperatury, zaczerwienienia gardła,biegunki, wymiotów, wysypki skórnej lub innych objawów chorobowych dziecko nie będzie przyjęte do żłobka.
 14. Dziecko powinno być czyste i schludnie ubrane. Wierzchnią odzież domową należy pozostawić w szafce ubraniowej dziecka, a wózek wózkowni.
 15. Przy odbiorze dziecka ze żłobka rodzice – opiekunowie są zobowiązani zwracać odzież żłobkową pielęgniarce lub opiekunce.
 16. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani powiadomić organ założycielski żłobka o każdorazowym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności w żłobku. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku przysługuje zwrot kosztów żywienia, po uprzednim powiadomieniu żłobka – oraz telefonicznie do godz. 8.30.
 17.  Rodzice – opiekunowie zobowiązani są do terminowego płacenia należności za żłobek do dnia 15 każdego m – ca.
 18. Rodzice – opiekunowie wnoszą z góry do organu założycielskiego żłobka opłatę miesięczną za żywienie dziecka oraz opłatę stała – czesne.
 19. Nieobecność dziecka w żłobku trwająca dłużej niż 30 dni bez informacji od rodziców – opiekunów powoduje skreślenie dziecka z rejestru usług żłobkowych.
 20. Rodzice – opiekunowie zobowiązani są brać udział w zebraniach organizowanych przez organ założycielski żłobka oraz współpracować z personelem w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i dodatkowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie uwagi i życzenia odnośnie pracy żłobka rodzice – opiekunowie powinni zgłaszać do organu założycielskiego żłobka lub do wychowawców grup.

 1. Rodzice – opiekunowie oddający dziecko do żłobka są zobowiązani zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
 2. Regulamin porządkowy zatwierdza i dokonuje w nim zmian organ założycielski żłobka.
realizacja: dwarazy.com