×

Deklaracja dostępności

Wstęp

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Pajacyk” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pajacyk-ostrowiec.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2022-05-06.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-06.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem, ale strona posiada wersję kontrastową,
  • na stronie nie zawsze zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
  • prawidłowa hierarchia nagłówków nie zawsze została zachowana

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-14

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest …………………………………… Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu …………………….. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Pajacyk” s.c., os. Ogrody 16, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  1. W budynku znajduje się 7 wejść. Trzy z podjazdem dla niepełnosprawnych.
  2. Winda towarowa. Korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
  3. Przy budynku znajduje się parking.
  4. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
  5. Budynek jest ocieplony, odpowiednio wyposażony – zawiera kuchnię, sale zabaw, pokój terapeutyczny, szatnie, łazienki osobne dla dzieci i dla personelu.

Aplikacje mobilne

LIVEKID – dziennik elektroniczny z dostępem dla rodziców, nauczycieli i kadry kierowniczej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

realizacja: dwarazy.com