×

Regulamin Przedszkola

 1. Organizacja
  1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
  2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
  3. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
  4. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 rok życia, są samodzielne, komunikują swoje potrzeby.
  5. Przedszkole jest czynne w godzinach od 5.30. do 18.00.
  6. Należy zgłosić nieobecność dziecka do 8.30 rano.
  7. Dziecko należy odbierać do godz. 18.00.
  8. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie albo upoważniona przez nich osoba, po uprzednim poinformowaniu Przedszkola i potwierdzeniu na piśmie.
  9. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być zdrowe, tj. niemające gorączki, biegunki, wymiotów itp.
  10. Dziecko powinno posiadać buty na zmianę, odzież na przebranie.
  11. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni.
  12. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania w przedszkolu, wybrany spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu,
  13. Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy w roku.
  14. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Przedszkola.
  15. Przedszkole ubezpiecza każde dziecko od następstw nieszczęśliwego wypadku.

 2. Zadania Przedszkola
  1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
  2. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków.
  3. Rozwijanie w ramach istniejących zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
  4. Współdziałanie z rodzicami w zakresie niezbędnym do rozwoju dzieci.
  5. Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności dzieci, dążenia do osiągania celów, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka oraz poszukiwania informacji.
  6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci.
  7. Tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci oraz uczenie bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.
  8. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka.
  9. Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w zajęciach dodatkowych, które są finansowane ze środków Przedszkola.

 3. Prawa dziecka
  Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,
  • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji jego osoby takim, jakim jest,
   ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  • poszanowania własności,
  • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa uczenia się,
  • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

 4. Prawa i obowiązki rodziców
  1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
  2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub zapewnienie upoważnionej osoby zastępczej.
  3. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
  4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu (najpóźniej do 8.30 rano) oraz niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
  5. Rodzice mają prawo do:
   • zapoznania się z programem i zadaniami Przedszkola,
   • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
   • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
   • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy Przedszkola,
   • obserwowania pracy dziecka podczas zajęć otwartych
   • rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać z sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
realizacja: dwarazy.com